10 pezzi 10 x ELVT100UF16V CONDENSATORE ELETTROLITICO 6x11mm ELVT 100UF 16V